Vykonávame AUTORSKÝ DOZOR
Ako zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytujeme najmä konzultácie (výklad) pracovníkom dodávateľa stavby, alebo stavebníkovi k spracovanej projektovej dokumentácii počas realizácie. Vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia v porovnaní so schválenou dokumentáciou. Autorský dozor rieši i prípadné rozhodnutia a návrhy projektom nepredpokladaných situácií.
.

Autorský dozor nebýva automaticky zahrnutý v cene za projekt. Jeho vykonávanie je na
individuálnej dohode objednávateľa projektu a zhotoviteľa projektu podľa miery zložitosti projektovaného diela.
.
Vykonávame STAVEBNÝ DOZOR
Jedná sa o sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných úradmi na uskutočnenie stavby. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok.

.
Dozor všeobecne slúži najmä na to, aby hotová stavba - konštrukcia bola taká, ako sa pri projektovom procese navrhla.
Zmeny a nedodržiavanie projektu vedú vo väčšine prípadov iba k zvýšeným investičným nákladom a zlým detailom
.


.